Adwokat wykonując usługi prawne, wykonuje wiele czynności połączonych z obsługą prawną swoich petentów. Czynnością, która na ogół kojarzy nam się z świadczeniem zawodu adwokata, jest występowanie jako pełnomocnik w sądzie. Dzięki temu adwokat ma prawo występować w imieniu własnego petenta przed sądami wszystkich instancji a także orzekającymi we wszystkich typach spraw: cywilnymi, karnymi, rodzinnymi, a także gospodarczymi oraz penitencjarnymi.

Celem postępowania sądowego jest zidentyfikowanie faktów sprawy, to oznacza tego, co zaszło albo zachodzi faktycznie, zjawiska, zdarzenia, konkretnego stanu rzeczy. W szczególności istotne jest poznanie zdarzeń bądź zachowań, z którymi normy prawne wiążą konkretne rezultaty prawne. Zgodnie z zasadą prawdy materialnej wszyscy uczestnicy postępowania winni składać zeznania prawdziwe, tj. udzielać odpowiedzi o okolicznościach sprawy zgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy, bez ukrywania posiadanych informacji. W swojej istocie instytucja obrony nie oznacza obowiązku obiektywizmu, lecz obowiązek podejmowania działań jedynie w interesie reprezentowanej strony. Jednak na podstawie przepisów prawa jak i zasad etyki adwokackiej powinno się stwierdzić, iż adwokat nie ma prawa do używania kłamstwa. Takiego prawa nie przyznaje mu jakakolwiek ustawa.

Czy jeśli Petent kłamie adwokat może odstąpić od obrony?

W sytuacji, kiedy adwokat odnotuje, iż jego klient ukrywa coś w konkretnej sprawie i w związku z tym ma zamiar okłamać sąd, ma prawo zrezygnować i jednocześnie odmówić obrony takiej osobie. Uczciwi adwokaci, którzy szanują swoją pracę i chcą być w porządku wedle prawa, nieraz postanawiają wykonać taki krok. Niestety w dzisiejszych czasach sytuacje, w których petenci próbują coś zataić bywają niezwykle często. Niewątpliwie zadaniem adwokata jest bronienie winnego, ale przy dochowaniu pewnych zasad. Adwokat w tej sytuacji dąży do zredukowania kary, a nie kompletnego jej usunięcia.

Co może grozić adwokatowi za mówienie nieprawdy?

Adwokat, wykonujący własny zawód, ma prawo do wolności słowa i pisma, lecz w granicach prawa a także obiektywnej potrzeby. Jeżeli naruszy te granice, ponosi z kolei odpowiedzialność dyscyplinarną oraz cywilną. Nauka a także orzecznictwo zgodnie twierdzą, że obrońca nie może kłamać w interesie swojego petenta.
Adwokaci podlegają odpowiedzialności karnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godności zawodu czy też za naruszenie swych obowiązków zawodowych.
Rodzaje kary dyscyplinarnych, które może ponieść adwokat za rozpowszechnianie nieprawdy to:

  • upomnienie,
  • nagana,
  • kara finansowa,
  • zawieszenie w obowiązkach zawodowych od trzech miesięcy do pięciu lat,
  • wydalenie z adwokatury.

Wiarygodność sprawowania zawodu adwokata to niezwykle ważny aspekt, z tego powodu adwokatowi zakazuje się mówić nieprawdy a za nieprzestrzeganie tej zasady może ponieść wysokie konsekwencje.

Źródło: Kancelaria adwokacka z Warszawy